Arne Brathagen
Psykolog, spes. i klinisk voksenpsykologi
 

Mobil: 970 71 547
E-post: arne@brathagen.no

Jeg er født i 1961. I 1995 ble jeg ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. I spesialistoppgaven eller det vitenskapelige arbeidet, forsket jeg på sammenhengen mellom ulike personlighetsvariabler og kreft. Her tok jeg opp tråden fra forskerne Eysenck og Grossarth-Maticek som hadde påvist en sammenheng.

Som psykolog jobbet jeg først i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) med barn med såkalte utviklingsforstyrrelser. Dette innebærer ADHD, ADD, Tourettes, autisme, hjerneskader etc. Etter å ha jobbet ved PPT var jeg med på å starte Alternativ til Vold (ATV) i Drammen hvor jeg jobbet i 5,5 år. Målgruppen var menn som utøvde vold mot samlivspartner. For å få en bredere forståelse av problemområdet, hadde jeg også kvinnelige ofre for vold i terapi. Disse ble hovedsakelig rekruttert fra Betzy krisesenter i Drammen.

Etter at jeg sluttet ved ATV, har jeg fortsatt å jobbe med partnervold samt generell vold helt frem til dags dato. Klientene har da primært vært henvist fra fengslene i Vestfold, samt Friomsorgen.

Etter ATV jobbet jeg ved Nordre Vestfold distriktspsykiatriske senter (NVDPS) og ved akuttpsykiatrien ved Sykehuset i Vestfold (SiV). Siden 2003 har jeg jobbet i privatpraksis på heltid.

Våren 2003 ble jeg psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Dette innebærer diagnostisering og behandling av voksne med alvorlige og sammensatte vansker. Som del av spesialistutdanningen, må man gjøre et skriftlig arbeide. Jeg valgte da å foreta en kategorisering av ulike voldsutøvere ut fra frekvens og alvorlighetsgrad. Deretter peker jeg på hvilken terapeutisk innfallsvinkel som vil være mest hensiktsmessig. Arbeidet ble gjort på bakgrunn av egen praksis og gjennomgang av forskning på området.

Etter at jeg begynte i privat praksis, har jeg veiledet Friomsorgen, barnevernet, rusmiddelomsorgen, ansatte i fengsler etc. Jeg har også undervist en del, først og fremst om voldsproblematikk. Fra 2010 til 2012 jobbet jeg i Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Vestfold. Dette var et tidsavgrenset utvalg som vurderte erstatning til mennesker som var blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt under omsorg av det offentlige.

I 2001 begynte jeg å jobbe som barnefaglig sakkyndig for barnevern og domstoler. Jeg hadde da begynt videreutdanning innen fagfeltet som jeg ble ferdig med våren 2002. I 2004 startet man opp rettsmekling i sivile saker i Vestfold. Undertegnede har hele tiden vært med på denne ordningen. Jeg har også en toårig videreutdanning innen rettspsykiatri.

I mitt arbeid for domstolene har jeg skaffet meg bred spisskompetanse på partnervold og hvordan denne påvirker barn. Jeg har også jobbet mye med seksuelle og fysiske overgrep mot barn. Etter hvert har jeg skaffet meg mye erfaring med minoriteter og flerkulturelle.

Som terapeut har jeg ingen driftsavtale. En terapitime på 50 minutter koster derfor 1200 kroner som man ikke får refundert.

Foruten terapi med alvorlig voldsproblematikk, har jeg jobbet mye med angst, depresjon, livskriser, identitetskriser, tap, konsekvenser av omsorgssvikt og manglende bekreftelse etc.